Sie befinden sich hier

Inhalt

Właściwości
Kraj związkowy Osoba kontaktowa
Kraj związkowy Brandenburgia i Berlina

dla przedsiębiorstw
 • z siedzibą na terenie Brandenburgii lub
 • zagranicznych przedsiębiorstw przekraczających w ramach swojej działalności granicę z Brandenburgią
SBB

Osoba kontaktowa
Ines Kabelitz
Tel. +49 (0)331 2793-65

Anke Schmidt
Tel. +49 (0)331 2793-62

Fax +49 (0)331 2793-8080
Mail: tg-mg@remove-this.sbb-mbh.de
Inne kraje związkowe Informacje pod ZKS-Abfall

Definicję przewoźników, zbieraczy, handlarzy oraz pośredników w obrocie odpadami zamieszczono w § 3 Ustawy o gospodarce surowcami wtórnymi (KrWG):

 • Zbieracze odpadów
  Osoby lub przedsiębiorstwa zbierające odpady zarobkowo albo w ramach przedsiębiorstw gospodarczych.
 • Przewoźnicy odpadów
  Osoby lub przedsiębiorstwa przewożące odpady zarobkowo albo w ramach przedsiębiorstw gospodarczych.
 • Handlarze odpadami
  Osoby, przedsiębiorstwa lub instytucje publiczne, które zarobkowo albo w ramach przedsiębiorstw gospodarczych nabywają i zbywają dalej odpady na własną odpowiedzialność.
 • Pośrednicy w obrocie odpadami
  Osoby, przedsiębiorstwa lub instytucje publiczne dbające – zarobkowo albo w ramach przedsiębiorstw gospodarczych – o zagospodarowanie odpadów na rzecz osób trzecich.

Uwaga: Publiczno-prawne podmioty zajmujące się usuwaniem odpadów nie są uznawane w ramach realizowania swojego publicznego zadania za zbieraczy/przewoźników. W związku z tym nie dotyczą ich – jako transportowców – obowiązki uzyskania pozwolenia i dokonania zgłoszenia. Inaczej wygląda to jednak w przypadku osób trzecich, którym publiczno-prawne podmioty zajmujące się usuwaniem odpadów udzielają zleceń: Od 1 czerwca 2012 roku muszą one – w zależności od rodzaju odpadów – posiadać stosowne pozwolenie lub zgłosić swoją działalność. Również tzw. zbieraczy użyteczności publicznej, którzy przeprowadzają zbiórkę odpadów samemu (z zamiarem uzyskania zysku, nawet w przypadku użytkowania służącego dobru powszechnemu) obowiązują przepisy dotyczące obowiązku zgłoszenia. Zbieracz użyteczności publicznej zwolniony jest z tych zobowiązań tylko wtedy, jeżeli nie przeprowadza on zbiórki samemu, lecz przeprowadza ją za niego osoba trzecia.

Informacje dotyczące procedury

Zbieracze, przewoźnicy, handlarze oraz pośrednicy w obrocie odpadami muszą przed podjęciem działalności zgłosić ją właściwemu organowi albo uzyskać pozwolenie. Obowiązki te dotyczą jednakowo wszystkich zbieraczy, przewoźników, handlarzy i pośredników w obrocie odpadami – niezależnie od tego, czy działalność ta stanowi jedyny cel przedsiębiorstwa czy też tylko ważną jego część. Jeżeli np. transporty odpadów stanowią tylko jedną z usług obok zasadniczej działalności biznesowej, to również ta działalność podlega obowiązkowi zgłoszenia („w ramach przedsiębiorstw gospodarczych”). Oznacza to, że dotyczy to np. nie tylko transportowców w dosłownym tego znaczeniu, świadczących usługi kontenerowe i przedsiębiorstw rozbiórkowych, lecz zasadniczo np. też przedsiębiorców budowlanych czy też rzemieślników, którzy oprócz świadczonej przez siebie podstawowej usługi, jaką jest „budowanie”, transportują w ramach realizacji swojego dodatkowego zadania powstające odpady z miejsca budowy do zakładu usuwania odpadów albo na teren własnego zakładu. Szczegółowo zostało uregulowane to w Rozporządzeniu o zgłoszeniach i pozwoleniach (Anzeige- und Erlaubnisverordnung - AbfAEV).

Dokonywanie zgłoszenia podlega opłacie.

Wykroczenia

Na marginesie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że ustawa KrWG zawiera też przepisy dotyczące kar grzywny. Zgodnie z § 69 ustawy KrWG grzywną w wysokości do 100 tysięcy euro można ukarać tego, kto nie spełnia obowiązków nałożonych przez urzędy w związku z pozwoleniem lub zgłoszeniem bądź też kto bez pozwolenia czy też mimo zakazu zajmuje się odpadami. Grzywnę w wysokości do 10 tysięcy euro można nałożyć, jeżeli działalność w zakresie gospodarowania odpadami nie została wcześniej zgłoszona lub regulacje Rozporządzenia o zgłoszeniach i pozwoleniach (AbfAEV) nie są przestrzegane. Również nieumieszczanie tabliczki „A-Schild“ jest zagrożone karą grzywny. To samo grozi transportowcowi, jeżeli zleca on coś podwykonawcy, który nie zgłosił swojej działalności lub nie posiada pozwolenia.

Infoportal
Sie sind nicht angemeldet.

Hier kommen Sie zum Kundenbereich
Hier Information & Login

Kontextspalte