Sie befinden sich hier

Inhalt

Właściwość
Właściwość Osoby kontaktowe
Kraj związkowy Brandenburgia i Berlin

dla przedsiębiorstw
 • z siedzibą na terenie Brandenburgii lub Berlin lub
 • zagranicznych przedsiębiorstw przekraczających w ramach swojej działalności granicę z Brandenburgią lub Berlin
SBB

Osoba kontaktowa:
Ines Kabelitz
Tel. +49 (0)331 2793-65

Anke Schmidt
Tel. +49 (0)331 2793-62

Fax +49 (0)331 2793-8080
Mail: tg-mg@remove-this.sbb-mbh.de
Inne kraje związkowe Informacje pod ZKS-Abfall

Definicję przewoźników, zbieraczy, handlarzy i pośredników w obrocie odpadami zamieszczono w § 3 Ustawy o gospodarce surowcami wtórnymi (KrWG):

 • Zbieracze odpadów
  Osoby lub przedsiębiorstwa zbierające odpady zarobkowo albo w ramach przedsiębiorstw gospodarczych.
 • Przewoźnicy odpadów
  Osoby lub przedsiębiorstwa przewożące odpady zarobkowo albo w ramach przedsiębiorstw gospodarczych.
 • Handlarze odpadami
  Osoby, przedsiębiorstwa lub instytucje publiczne, które zarobkowo albo w ramach przedsiębiorstw gospodarczych nabywają i zbywają dalej odpady na własną odpowiedzialność.
 • Pośrednicy w obrocie odpadami
  Osoby, przedsiębiorstwa lub instytucje publiczne dbające – zarobkowo albo w ramach przedsiębiorstw gospodarczych – o zagospodarowanie odpadów na rzecz osób trzecich.

Uwaga: Publiczno-prawne podmioty zajmujące się usuwaniem odpadów nie są uznawane w ramach realizowania swojego publicznego zadania za zbieraczy/przewoźników. W związku z tym nie dotyczą ich – jako transportowców – obowiązki uzyskania pozwolenia i dokonania zgłoszenia. Inaczej wygląda to jednak w przypadku osób trzecich, którym publiczno-prawne podmioty zajmujące sie usuwaniem odpadów udzielają zleceń: Od 1 czerwca 2012 roku muszą one – w zależności od rodzaju odpadów – posiadać stosowne pozwolenie lub zgłosić swoją działalność. Również tzw. zbieraczy użyteczności publicznej, którzy przeprowadzają zbiórkę odpadów samemu (z zamiarem uzyskania zysku, nawet w przypadku użytkowania służącego dobru powszechnemu) obowiązują przepisy zgodnie z §§ 53, 54 ustawy KrWG. Zbieracz użyteczności publicznej zwolniony jest z tych przepisów tylko wtedy, jeżeli nie przeprowadza on zbiórki samemu, lecz przeprowadza ją za niego osoba trzecia.

Informacje dotyczące procedury

Zbieracze, przewoźnicy, handlarze oraz pośrednicy w obrocie odpadami niebezpiecznymi muszą przed podjęciem swojej działalności uzyskać pozwolenie ze strony właściwego organu. Wyjątki od obowiązku posiadania pozwolenia prowadzą zawsze do obowiązku zgłoszenia. Szczegółowo zostało to uregulowane w Rozporządzeniu o zgłoszeniach i pozwoleniach (Anzeige- und Erlaubnisverordnung - AbfAEV).

Udzielenie pozwolenia wiąże się z obowiązkiem dokonania opłaty.

Wykroczenia

Na marginesie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że ustawa KrWG zawiera też przepisy dotyczące kar grzywny. Zgodnie z § 69 ustawy KrWG grzywną w wysokości do 100 tysięcy euro można ukarać tego, kto nie spełnia obowiązków nałożonych przez urzędy w związku z pozwoleniem lub zgłoszeniem bądź też kto bez pozwolenia czy też mimo zakazu zajmuje się odpadami. Grzywnę w wysokości do 10 tysięcy euro można nałożyć, jeżeli działalność w zakresie gospodarowania odpadami nie została wcześniej zgłoszona lub ustalenia Rozporządzenia o zgłoszeniach i pozwoleniach (AbfAEV) nie są przestrzegane. Również nieumieszczanie tabliczki „A-Schild“ jest zagrożone karą grzywny. To samo grozi transportowcowi, jeżeli zleca on coś podwykonawcy, który nie zgłosił swojej działalności lub nie posiada pozwolenia.

Infoportal
Sie sind nicht angemeldet.

Hier kommen Sie zum Kundenbereich
Hier Information & Login

Kontextspalte